สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบรี( สคร 3 ชลุบรี )
The Office of Disease Prevention and Control 3 Chon Buri
29/85 ถนนวชิรปราการ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0-3827-1881-2 โทรสาร 0-3827-4862